DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rybářský řád - vyznamenání - směrnice

Rybářský řád ČRS

 

... proklikem na niže uvedený odkaz budete presměrováni ...

https://www.rybsvaz.cz/?page=rybarsky_rad&lang=cz&web_menu_id=31

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Český rybářský svaz, z. s.

Republiková rada

Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10

tel.: 274 811 751, fax.: 274 811 754

e-mail: rada@rybsvaz.cz

www.rybsvaz.cz

 

 

Směrnice 

Republikové rady Českého rybářského svazu, z. s.

pro udělování vyznamenání

 

 

Tato směrnice byla schválena Republikovou radou ČRS dne 4. 2. 2016 a nabývá účinnosti dne 5. 2. 2016.

 

Směrnice pro udělování vyznamenání

___________________________________________________________________________

 

Fyzickým i právnickým osobám, které významně přispěly nebo přispívají k rozvoji Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen „ČRS“ nebo „Svaz“) lze udělit nebo propůjčit na návrh kterékoliv organizační jednotky vyznamenání ČRS.

                                                            

 

Čl. 1

Druhy vyznamenání

 

 1. Čestné uznání  
 2. Odznak „Za významnou pomoc“
 3. Odznak „Za dlouholeté členství“
 4. Čestný odznak ČRS III. stupně - bronzový
 5. Čestný odznak ČRS II. stupně  - stříbrný 
 6. Čestný odznak ČRS I. stupně - zlatý
 7. Medaile „Za mimořádné zásluhy o rozvoj Českého rybářského svazu“

 

 

Čl. 2

Čestné uznání

 

 1. Čestné uznání mohou udělit všechny organizační jednotky ČRS a to:

      - místní organizace (dále jen MO) a (dále jen ÚS) jen svým jménem,

- Republiková rada (dále jen Rada ČRS nebo jen Rada) svým jménem a jménem Svazu.

 1. O udělení ČU rozhoduje výbor té organizační jednotky, která se rozhodla jej udělit.

 

 

Čl. 3

Odznak „Za významnou pomoc“

 

 1. Odznak za významnou pomoc se uděluje fyzickým nebo právnickým osobám, které přispěly nebo přispívají rozvoji ČRS.
 2. O udělení tohoto odznaku rozhoduje výbor té organizační jednotky, která se rozhodla jej udělit.

 

 

 

Čl. 4

Odznak „Za dlouholeté členství“

 

 1. Odznak „Za dlouholeté členství“ se uděluje členovi, který je v ČRS organizován nejméně 20 let, a to zpravidla při životních jubileích.
 2. O udělení tohoto odznaku rozhoduje výbor té organizační jednotky, která se rozhodla jej udělit.

 

 

Čl. 5

Bronzový odznak ČRS

 

 1. Odznak se uděluje jako ocenění za významný přínos činnosti ČRS.
 2. Bronzový odznak ČRS uděluje výbor ÚS, na návrh výboru MO, jíž je navrhovaný členem.
 3. Navrhovaný musí být řádným nebo čestným členem ČRS nejméně 5 let.

 

Čl. 6

Stříbrný odznak ČRS

 

 1. Odznak se uděluje zpravidla jako ocenění za práci ve funkci v rámci některé z organizačních jednotek ČRS.
 2. Stříbrný odznak ČRS uděluje výbor ÚS, na návrh výboru MO, jíž je navrhovaný členem.
 3. Navrhovaný musí být nositelem Bronzového odznaku ČRS, a to zpravidla po dobu nejméně 5 let.

 

Čl. 7

Zlatý odznak ČRS

 

 1. Odznak se uděluje jako ocenění za významný přínos činnosti ČRS.
 2. Zlatý odznak ČRS uděluje Rada Svazu, na návrh výboru MO, jíž je navrhovaný členem. Před odesláním návrhu Radě ČRS s ním musí vyslovit souhlas výbor příslušného ÚS.
 3. Navrhovaný musí být nositelem Stříbrného odznaku ČRS, a to zpravidla po dobu nejméně 10 let.
 4. Pokud je vyznamenaný členem místní organizace sdružené ve společném hospodaření a rybolovu na rybářských revírech, náleží mu zdarma (obdrží od příslušného ÚS ČRS) územní mimopstruhová nebo pstruhová povolenka na jeden kalendářní rok (dle vlastního výběru).

 

Čl. 8

Medaile „Za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS“

 

 1. Medaili „Za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS“ propůjčuje Republiková rada ČRS na návrh MO nebo ÚS nebo člena Rady ČRS.
 2. Navrhovaný musí být nositelem Zlatého odznaku ČRS zpravidla po dobu nejméně 5 let. V případě, že návrh byl podán výborem MO, musí s ním vyslovit souhlas výbor příslušného ÚS. 
 3. V případě, že je vyznamenaný pravomocně potrestán kárným opatřením dle Stanov ČRS nebo v rámci přestupkového řízení na úseku rybářství nebo pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, může Rada ČRS rozhodnout i o odejmutí medaile.
 4. Pokud je vyznamenaný členem místní organizace sdružené ve společném hospodaření a rybolovu na rybářských revírech, náleží mu zdarma (obdrží od Rady ČRS) po dobu členství ve svazu celosvazová pstruhová nebo mimopstruhová povolenka (dle vlastního výběru).
 5. Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech lze udělit Medaili „Za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS i těm osobám, které nesplňují podmínky vyplívající z čl. 5 odst. 3, čl. 6 odst. 3, čl. 7 odst. 3, čl. 8 odst. 2).

 

                                                                           Čl. 9

Ostatní vyznamenání

 

Všechny organizační jednotky ČRS mohou vydat na vlastní náklady své vlastní odznaky, čestná uznání a diplomy. Podmínky pro jejich udělení i případné požitky z nich plynoucí, stanoví výbor příslušné organizační jednotky. 

 

 

Čl. 10

Požitky spojené s udělením vyznamenání

 

Výbory všech organizačních jednotek mohou v případě udělení vyznamenání ČRS, uvedených v čl. 3, 4, 5 a 6 rozhodnout o druhu, výši a době poskytnutí požitků s vyznamenáním spojených. Náklady na tyto požitky hradí organizační jednotka, která je navrhla.

 

 

Čl. 11

Postup při podání návrhu na vyznamenání

 

 1. Návrh se podává na stanoveném tiskopisu (viz příloha)
 2. Sekretariát Rady ČRS a sekretariáty územních svazů vedou databázi držitelů vyznamenání uvedených v čl. 5-8 Směrnice.

 

 

Čl. 12

Společná ustanovení

 

 1. Ocenění se předává zpravidla na:
 1. členské schůzi,
 2. konferenci územního svazu,
 3. jednání výboru územního svazu,
 4. jednání Republikové rady,
 5. Republikovém sněmu ČRS.
 1. V případě funkcionářů a členů výboru ÚS, ÚDK, Republikové Rady ČRS a RDR může návrh podat i tento orgán ČRS nebo jeho odbor, komise nebo klub.
 2. Vyznamenání lze udělit jak za výkon funkce či práci pro ČRS, tak i jednorázově jako ocenění výkonu, zásluhy, apod.
 3. Vyznamenání nelze udělit osobě, proti které je vedeno:
 1. přestupkové řízení na úseku rybářství,
 2. trestní řízení na úseku rybářství,
 3. kárné řízení na úseku rybářství.
 1. Vyznamenání dále nelze udělit osobě, která byla v posledních 2 letech potrestána příslušným orgánem za:
 1. porušení Stanov ČRS,
 2. přestupek na úseku rybářství,
 3. trestný čin na úseku rybářství,
 4. vážné poškození zájmů ČRS.

 

Příloha: tiskopis návrhu vyznamenání

 

                   Návrh na vyznamenání ČRS

 

Navrhovatel: ………………………………… (MO, ÚS, Rada)

 

Navrhované vyznamenání ………………………………………

(Čestné uznání, Odznak „Za významnou pomoc“, Odznak „Za dlouholeté členství“, Čestný odznak ČRS III. stupně – bronzový, Čestný odznak ČRS II. stupně – stříbrný, Čestný odznak ČRS I. stupně – zlatý, Medaile „Za mimořádné zásluhy o rozvoj ČRS)

 

 

Jméno a příjmení navrhovaného:

 

Datum narození:

Adresa bydliště:

 

V ČRS organizován od:

 

Dříve zastávané funkce:

 

Současné funkce v ČRS:

 

Dosud obdržená vyznamenání ČRS

Druh vyznamenání a rok udělení:                                            

Druh vyznamenání a rok udělení:

Druh vyznamenání a rok udělení:

Druh vyznamenání a rok udělení:

Druh vyznamenání a rok udělení:

 

 

Stručné odůvodnění:

 

 

 

                                                                                 

                                                                                  …………………………………

Razítko a podpis navrhovatele

 

 

 

 

Vyjádření výboru ÚS: